dokumenty


- organizační řád
- školní řád 2017 / 2018
- řád školní družiny
- řád školní jídelny
- hodnocení žáků
- výroční zprávy

- ICT plán
- rozpočet 2018
- rozpočet 2019-2023
 

Výlet na Radhošť

 
Spaní ve škole
 
Vánoční besídka
 
Lampiónový průvod
 
Den Země - úklid lesa
 
Pálení čarodějnic
 
 
 
 

Ř ád   š k o l n í   j í d e l n y


ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

-          Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.

(Nutno odlišit od pojmu školní jídelna používaný někdy pro celý komplex pro přípravu stravy – kuchyni, sklady, přípravnu jídel – pro který používáme spíše označení školní kuchyně. Legislativa používá pojem stravovací zařízení.)

-          Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 9,45 – 10,10, kdy zde žáci svačí a od 11,50 do 12,15, kdy mají žáci oběd.

-          Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v objektu školy.

-          Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků. Dozírající pracovníci 
- sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství soli a koření,…), v případě pochybností může požádat pracovníky stravovacího zařízení o degustační porci a připomínky zapsat do provozní knihy, která je k těmto účelům vedena ve stravovacím zařízení. Velikost porcí lze zjistit převážením, každou součást jídla zvlášť (maso, přílohy,…) a výsledek opět zapsat do provozní knihy
- sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu
- sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy,  apod.,
- zamezují vstupu cizích osob do jídelny.
- sledují dodržování jídelníčku
- sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců
- regulují osvětlení a větrání
- sledují odevzdávání nádobí strávníky
- poslední dozor po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení

-          Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola. Pokud je místnost školní jídelny použita k výukovým či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid.

-          Vedoucí stravovacího zařízení vydává ředitelem školy schválený soubor pokynů pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny ve školní jídelně a dále tak, aby byly přístupny i rodičům, kteří nevstupují do školní jídelny.

-          Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období 1 týdnu předem.

-          Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

-          Dozírající i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel personálem stravovacího zařízení, zejména:

-    zda se u nich neprojevují příznaky onemocnění,

-          zda chrání suroviny, polotovary a jiné poživatiny před stykem s hmyzem, zvířaty a ptáky nebo s nepovolanými osobami, skladují je a zacházejí s nimi tak, aby nedošlo k narušení jejich zdravotní nezávadnosti,

-          průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem,

-          udržují v čistotě své pracoviště, užívaná pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv

-          pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou, zejména vždy po použití WC a po manipulaci s odpadky a vždy při přechodu z nečisté práce na čistou, zásadně před započetím vlastní práce. Nehty na rukou musí být krátce přistřižené, čisté, vlasy upravené a kryté,

-          nosí předepsaný pracovní oděv (plášť, zástěru,..) při práci, vyměňují jej při hrubším znečištění a odkládat jej i při krátkodobém opuštění pracoviště, hlavně před použitím záchodu a při přechodu z nečisté na čistou část provozu a také naopak

-          používají čistý kapesník při ošetření nosu a úst, při kýchání a kašli dbají na to, aby kapénky slin a hlenu se nedostaly na poživatiny,

-          případné pochybnosti konzultuje ředitel školy s vedoucí stravovacího zařízení a orgány ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice).

V Hošťálkovech dne 27. srpna 2007

                                                                      _____________________
                                                                                ředitel školy