o nás


- základní údaje
- pár slov o škole
- pracovníci školy
- kde nás najdete
- naši žáci

- úspěchy našich žáků
- poděkování
 

Výlet na Radhošť

 
Spaní ve škole
 
Vánoční besídka
 
Lampiónový průvod
 
Den Země - úklid lesa
 
Pálení čarodějnic
 SEO
 
(c) 1999, Mgr. Václav Gerstner 
 

Z á k l a d n í    š k o l a    H o š ť á l k o v y

 

Z á k l a d n í   ú d a j e

 Název školy :   Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál
 Adresa školy :   Hošťálkovy, č.p. 22, PSČ : 793 81
 Právní forma :   příspěvková organizace
 Zřizovatel :   Obec Hošťálkovy
 IČ :   70988579
 Telefon :   554 649 134
 Email :   zshostalkovy@seznam.cz
 www stránky :   www.malotridka.cz

 

P á r   s l o v   o   š k o l e

Základní škola v Hošťálkovech je málotřídní škola o dvou třídách s 1. až 5. postupným ročníkem. V jedné třídě se vyučují žáci 1. a 3. ročníku, ve druhé žáci 2., 4. a 5. ročníku. Tomu musí být přizpůsobena výuka častým střídáním přímé práce s dětmi se samostatnou prací žáků jednotlivých ročníků. To klade samozřejmě zvýšené nároky na přípravu učitelů i na schopnost žáků samostatně pracovat. Naproti tomu výhodou málotřídních škol je, vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách, možnost využívání individuálního přístupu k žákům, jakož i neustálý kontakt učitelů s žáky i v době mimo vyučování. Naši žáci se zapojují do prací v mnoha zájmových útvarech, které pro ně škola zdarma organizuje a kde se pod vedením pedagogů učí různým dovednostem, sportují, připravují různá vystoupení pro obec, apod. V prostředí naší malé školy se nám daří úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům jako je šikana, kouření, požívání alkoholu, omamných látek, apod. Žáci se ve třídách se spojenými ročníky učí vzájemné pomoci a ohleduplnosti k mladším žákům. Od 1. ledna 2003 se Základní škola Hošťálkovy stala právním subjektem a spojila se s místní mateřskou školou, která se stala odloučeným pracovištěm ZŠ. Děti z mateřské školy často navštěvují základní školu a účastní se spolu s žáky školy různých školních akcí a kulturních vystoupení. Tento kontakt pak usnadňuje přechod dětí z MŠ do ZŠ. Rodinné prostředí a přátelská atmosféra přispívají k eliminaci problémů jako je stres a obavy ze školního neúspěchu. Za zmínku stojí také vysoké procento úspěšnosti našich žáků při přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium v Krnově.  V primě osmiletého gymnázia pak tito žáci prospívají s vyznamenáním.

 

P r a c o v n í c i    š k o l y

Ředitel školy, učitel 2., 4. a 5. ročníku :   Mgr. Václav Gerstner
Učitelka 1. a 3. ročníku + vychovatelka :   Mgr. Petra Gerstnerová
Učitelka + vychovatelka :   Mgr. Klára Pelešková
Uklizečka :   Iveta Jančárová
Vedoucí školní jídelny :   Mgr. Petra Gerstnerová
Kuchařka :   Kateřina Pizúrová
Učitelka MŠ (vedoucí odl. pracoviště) :   Bc. Jarmila Valentová
Učitelka MŠ :   Lenka Ponížilová
Školnice v MŠ, výdejce stravy v MŠ :   Iveta Jančárová

 

K d e    n á s    n a j d e t e ?