Výlet na Radhošť

 
Spaní ve škole
 
Vánoční besídka
 
Lampiónový průvod
 
Den Země - úklid lesa
 
Pálení čarodějnic
 SEO
 
(c) 1999, Mgr. Václav Gerstner 
 

Informace o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví


Ministerstvo zdravotnictví České republiky z důvodu omezení šíření

coronaviru rozhodlo

o d   11.   3.   2020   o

u z a v ř e n í   z á k l a d n í c h   š k o l   

a   d o p o r u č i l o   u z a v ř e n í

   m a t e ř s k ý c h   š k o l   

d o   o d v o l á n í .
 

Na základě doporučení ministerstev zdravotnictví a školství vedení obce po poradě s vedením školy rozhodlo o

u z a v ř e n í   M a t e ř s k é   š k o l y   v   H o š ť á l k o v e c h

od  13.   3.   2020   d o   o d v o l á n í.
 

Naše škola se nachází v okresu Bruntál, toto rozhodnutí nás tedy zastihlo v období jarních prázdnin. To znamená, že v pondělí

d n e  16.  3.  2020   ž á c i   n e n a s t o u p í   d o   Z Š.

Veškeré informace a úkoly pro jednotlivé ročníky budou mít žáci

na této stránce.
 

O š e t ř o v n é:

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.
Zaměstnanec (rodič) má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Ošetřovné může uplatnit pouze jeden z rodičů a v případě, že mají rodiče více dětí, tak může čerpat ošetřovné jen na jedno z nich! (Pokud mají rodiče jedno dítě v ZŠ a druhé v ZŠ, čerpají ošetřovné jen jedenkrát a na jedno dítě!)
 

 -    P o d r o b n o s t i   o   o š e t ř o v n é m

-   T i s k o p i s   o š e t ř o v n é   ( p r o   M Š )   k e   s t a ž e n í

-   T i s k o p i s   o š e t ř o v n é   ( p r o   Z Š )   k e   s t a ž e n í

Pokud si rodiče nemohou tento formulář na tomto odkazu stáhnout, budou mít možnost si jej vyzvednout dne 17. 3. od 10,00 do 12,00 v budově ZŠ nebo v budově MŠ v Hošťálkovech.

Případné další dotazy na telefonních číslech
- MŠ: 724 522 374
- ZŠ   608 084 121

I n f o r m a c e   k   z á p i s u   d o 1.   r o č n í k u   Z Š
____________________________________________________________

!!!   Dotazník o obecních s školních knihovnách   !!!
(Prosíme o vyplnění, děkujeme!)

 

zpět