dokumenty


- organizační řád
- školní řád 2017 / 2018
- řád školní družiny
- řád školní jídelny
- hodnocení žáků
- výroční zprávy

- ICT plán
- rozpočet 2018
- rozpočet 2019-2023
 

Výlet na Radhošť

 
Spaní ve škole
 
Vánoční besídka
 
Lampiónový průvod
 
Den Země - úklid lesa
 
Pálení čarodějnic
 
 
 
 

Ř á d   š k o l n í   d r u ž i n y


ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

I. Přihlašování a odhlašování

1.       Vychovatelka školní družiny zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.       O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

3.       Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

4.       V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod a odchod žáků, kteří navštěvují školní družinu nepravidelně.

II. Organizace činnosti

1.       Oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 25 žáků. Z rozhodnutí ředitele školy lze do oddělení školní družiny zapsat až 30 žáků, přičemž průměrný počet přítomných žáků za den nesmí přesáhnout 25.

2.       Učitelé předávají děti vychovatelce do školní družiny po skončení vyučování.

3.       Ředitel školy stanovuje rozsah denního provozu ŠD a schvaluje rozvrh činnosti.

4.       Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

5.       Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

6.       V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz školní družiny po dohodě se zřizovatelem. Před každými prázdninami rozdá s dostatečným předstihem vychovatelka ŠD všem žákům navštěvujícím ŠD informace o provozu ŠD v době prázdnin.

7.       V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je v případě zájmu rodičů činnost školní družiny zajištěna, stejně tak provoz školní jídelny, s případným omezením podle pokynů městského hygienika apod.

8.       Rodiče a další návštěvníci do učeben školní družiny nevstupují.

 III. Chování žáků

1.       Žák bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

2.       Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

3.       Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.

4.       Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

IV. Dokumentace

1.       V družině se vede tato dokumentace:

-          zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce

-          přehled výchovně vzdělávací práce

-          docházkový sešit

 

Tento řád školní družiny nabývá účinnosti dnem 1. září 2007.

 

V Hošťálkovech dne 25. srpna 2007

                                                       ___________________________
                                                                      ředitel školy