o nás


- základní údaje
- pracovníci školy
- kde nás najdete

 

uzavření MŠ od 1.3.

2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M a t e ř s k á   š k o l a   H o š  á l k o v y

 

Z á k l a d n í   ú d a j e

 Název organizace :   Základní škola a Mateřská škola Hošálkovy, okres Bruntál
 Adresa MŠ :   Hošálkovy, č.p. 77, PSČ : 793 81
 Právní forma :   příspěvková organizace
 Zřizovatel :   Obec Hošálkovy
 IČ :   70988579
 Telefon :   554 649 006
 Email :   mshostalkovy@seznam.cz
 www stránky :   www.malotridka.cz

 

P r a c o v n í c i    š k o l y

Ředitel ZŠ a MŠ Hošálkovy :  Mgr. Václav Gerstner
Učitelka MŠ (vedoucí odl. pracoviště) :  Bc. Jarmila Valentová
Učitelka MŠ :  Lenka Ponížilová
Školnice v MŠ, výdejce stravy v MŠ :  Iveta Jančárová

 

K d e    n á s    n a j d e t e ?