informace

- aktuality
- Jak to u nás chodí?
- Co potřebuji do MŠ?
- Co už umíme?
- Jídelníček

 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
 
 
 
 
 

Jak to u nás chodí

Z pohádky do pohádky

 DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Provoz v mateřské škole je od 6.00 do 16.00 hodin. Časový režim výchovně vzdělávacích činností se přizpůsobuje aktuálním potřebám, situacím a možnostem dětí. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování.

JAK TO U NÁS CHODÍ?

Denní program je sestaven s přihlédnutím na pravidelné střídání řízených a spontánních činností a činností relaxačních.

6.00

Otevření MŠ

Děti se scházejí ve třídě. Vybírají si hry a činnosti dle vlastní volby. Hrají si, kreslí nebo si povídají s paní učitelkou a kamarády.

7.30

Příchod do třídy

Při vstupu do třídy se děti vzájemně přivítají s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem. Děti si zvolí, zda si budou hrát samy nebo s kamarády a vyberou si činnost, která je zajímá a uspokojuje. Ukončení her oznamuje smluvený signál, na kterém se dohodnou děti s učitelkou, např. píseň.

Ranní kruh

Po úklidu hraček se děti sesednou do kruhu. Následuje rituál – vzájemné přivítání, sdílení společných zážitků. Děti si osvojují schopnost naslouchat tomu, co nám sděluje druhý, rozvíjí schopnost empatie. Povídání v kruhu posiluje sounáležitost dětí ve třídě.

Tělovýchovná chvilka

Následuje zpravidla po ranním kruhu. Základním posláním je zdravotní potřebnost a psychické uvolnění. Skladbu volí učitelka, někdy se na ní podílí i děti.

8.30 
Svačina

Děti se učí kulturním návykům při stolování a jsou vedeny k samostatnému prostírání a nachystání tácků, také mají možnost zvolit si jídlo podle velikosti a nápoje dle denní nabídky. V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim.

9.00 – 9.30
Činnosti na dané téma – řízené činnosti

Vzdělávání dětí vychází ze života dětí, ze situací, se kterými se setkávají a jsou jim blízké. Učitelky se řídí tematickým plánem s přihlédnutím na individuální a věkové zvláštnosti dětí. Dbají na pravidelné prolínání činností v oblasti hudební, výtvarné, tělesné, jazykové a literární, rozvíjí poznatky o světě kolem nás. Základem je prožitkové učení – učení v konkrétní činnosti, spontánně, aktivně, tvořivě. Nad získané vědomosti, dovednosti a návyky klademe to, co dítě ve školce prožívá a jak se cítí. Vzdělávací aktivity jsou přizpůsobeny dětem dle věku a jejich individuálním potřebám.

Hodnotící kruh

Po ukončení činností se děti opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, jak se jim pracovalo, co se jim povedlo, co je bavilo, s kým spolupracovaly, kdo jim pomáhal. Hodnotící kruh je důležitým prvkem, posiluje vzájemné vztahy mezi dětmi ve třídě, vztahy k učitelkám.

10.00 – 11.15
Pobyt venku

Vycházky bývají spojené s tématem dne, umožňují poznávání okolí, kde děti žijí. Pravidelně se střídá pobyt na zahradě s pobytem v okolí MŠ. Učitelky citlivě volí místo a délku pobytu venku vzhledem k aktuálním podmínkám počasí a snaží se vyváženě střídat všechny možnosti, které se nabízí.

11.30 - 12.15
Hygiena, oběd

Děti se učí kulturnímu chování u stolu – starší děti se obsluhují dle možnosti samy, mladším dětem pomáhají učitelky. Mají možnost volby množství jídla, ale pak jsou nenásilně vedeny k dojídání – všechno jídlo je zdravé a potřebné. Děti jsou vedeny k samostatnosti a k dodržování obecně uznávaných pravidel při stolování. Po obědě následuje čištění zoubků a také odcházení dětí ze školky, které byly nahlášeny pouze na „PO“- odchod po obědě.

12.30 -14.00
Odpolední odpočinek

Nastává doba odpočinku – všechny děti ulehnou na lehátko, ale respektujeme dobu trvání a individuální potřebu spánku. Před spaním je prostor pro četbu z knížky, při odpočinku pak hraje dětem tichá hudba, starším i reprodukované pohádky. Starší děti odpočívají dle potřeby, dříve vstávají, jsou jim nabízeny „tiché“ činnosti a hry a také se mohou věnovat klidným aktivitám u stolečku.

14.00 –15.45

Odpolední činnosti do odchodu dětí

Děti mají odpolední svačinu a po ní se mohou věnovat svým oblíbeným hrám nebo dokončit započatou činnost z průběhu dne. V této době je také prostor na bližší individuální kontakt s dítětem i jejich rodiči. Při odpoledních hrách mají rodiče možnost pobýt s dětmi ve třídě, popř. si promluvit s učitelkou.

15.45
Uzavření MŠ

Děti jsou v naší mateřské škole respektovány a vychází se jim plně vstříc, ale v rámci předem dohodnutých pravidel.