informace


- aktuality
- prázdniny
- třídní schůzky
- zájmové kroužky
- rozvrh hodin
- jídelníčky

- plavecký výcvik
 
Pálení čarodějnic
 
Spaní ve škole - indiánská noc
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
 

17.  5.  2019   -   D e n    m a t e k

A k t u a l i t y

3. 9. 2018  Slavnostní zahájení školního roku
13. 9. 2017  Velká cena malých zoologů (soutěž v ZOO Ostrava)
18. 9. 2018  Zahajovací třídní schůzky (volba nového člena školské rady)
4. 10. 2018  Drakiáda v ŠD
19. 10. 2018  Beseda v Městské knihovně Krnov
15. 11. 2018  Lampiónový průvod
28. 11. 2018  Slavnost Slabikáře pro žáky 1. ročníku a jejich rodiče
3. 12. 2018  Konzultační hodiny (od 14,00 do 17,00)
7. 12. 2018  Rej andílků
7. 12. - 8. 12. 2018  Adventní noc ve škole
14. 12. 2018  Vystoupení žáků v kulturním domě na adventním setkání seniorů
20. 12. 2018  Vánoční besídka pro rodiče a děti (ZŠ - 17,00)
21. 12. 2018  Vyměňování dárečků
8. 1. 2019  Tříkrálová sbírka v obci
9. 1. 2019  Zpívání koled v místním kostele
14. 1 .2019  Zahájení lyžařského výcviku ve Vraclávku - odpoledne
18. 1. 2019  Divadlo v ZŠ
18. 1. 2019  Zakončení lyžařského kurzu ve Vraclácku
31. 1. 2019  Pololetní vysvědčení
1. 2. 2019  Pololetní prázdniny
12. 2. 2019  Zahájení plaveckého výcviku v Krnově    (informace)
21. 2. 2019   Masopustní veselí v KD (od 16 hodin)
4. 3. - 8. 3. 2019  Jarní prázdniny
15. 3. 2019  Beseda s Policií ČR
20. 3. 2019  Návštěva předškoláků v ZŠ
22. 3. 2019  Čtení v MŠ - školáci navštěvujíci ZŠ předčítají dětem pohádky, začátek v 10,00 hod.
16. 4. 2019  Zápis do 1. ročníku (14,00 - 18,00) - podrobnosti
24. 4. 2019  Den Země
26. 4. 2019  Rej čarodějnic
29. 4. 2019  Konzultační hodiny (14.00 - 17,00) 
6. 5. 2019  Srdíčkový den -zábavné odpoledne pro maminky a děti - zrušeno pro nízký počet přihlášených maminek
7. 5. 2019  Májová notička - pěvecká soutěž v ZŠ Břidličná
9. 5. 2019  Zlatý list - přírodovědná soutěž v ZŠ Břidličná (všechny ročníky)
17. 5. 2019  Den matek - vystoupení dětí v kulturním domě (odpoledne)
23. 5. 2019  Beseda v Městské knihovně Krnov
27. 5. 2019  Branný závod v ZŠ Holčovice (5. ročník)
1. 6. 2019  Den dětí - oslava pro všechny děti obce na školní zahradě
7. 6. 2019  Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře v Městské knihovně Krnov
12. 6. 2019  Schůzka pro rodiče předškoláků (v 16,30)
20. 6. 2019  Draví ptáci - beseda s ukázkou dravých ptáků
červen 2019  Školní výlet (bude upřesněno)
 
9.  5.  2019   -   Z l a t ý   l i s t
26. 4. 2019  -  R e j   č a r o d ě j n i c
24. 4. 2019  -  D e n   Z e m ě

22.  2.  2019   -   M a s o p u s t

18.  1.   2019   -   Z a k o n č e n í   l y ž a ř s k é h o   k u r z u
18.  1.  2019  -  D i v a d l o   v   Z Š
9.  1.  2019  -  Z p í v á n í   k o l e d   v   m í s t n í m   k o s t e l e
20.  12.  2018  -  V á n o č n í   b e s í d k a   v   Z Š
14.  12.  2018  -  V y s t o u p e n í   n a   s e t k á n í   s e n i o r ů
7. 12.  -  8.  12.  -  A d v e n t n í   n o c   v e   š k o l e

7.  12.  2018  -  R e j   a n d í l k ů

15.  11.   2018   -   L a m p i ó n o v ý    p r ů v o d

13.  9.   2018   -   V e l k á   c e n a    m a l ý c h    z o o l o g ů  

 

P r á z d n i n y

 Začátek školního roku :   3. září 2018
 Podzimní prázdniny :  pondělí 29. - úterý 30. 10. 2018
 Vánoční prázdniny :  sobota 22. 12. 2018 - středa 2. 1. 2019
 Pololetní prázdniny :  pátek 1. 2. 2019
 Jarní prázdniny :  4. - 10. 3. 2019
 Velikonoční prázdniny :  čtvrtek 18. 4 a pátek 19. 4. 2019
 Konec školního roku : :  28. 6. 2019
Hlavní prázdniny :  29. 6. - 1. 9. 2019

 

T ř í d n í    s c h ů z k y

úvodní třídní schůzky :

 18. 9.2018
individuální pohovory :  3. 12. 2018
individuální pohovory :  29. 4. 2019
individuální pohovory :  

 

Z á j m o v é    k r o u ž k y

název zájmového kroužku jméno vedoucího den a čas konání
keramický Petra Vodičková pondělí 14,00 - 15,00
hudební Petra Vodičková pátek 13,00 - 14,00
pohybové hry Petra Vodičková čtvrtek 14,00 - 15,00
taneční Mgr. Petra Gerstnerová úterý 13,00 - 14,00

 

R o z v r h    h o d i n


1. ročník
 

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina  
pondělí ČT - PS M ČT - LV PRV    
úterý ČT - PS M ČT AJ HV  
středa ČT - PS M ČT - PS ČT - LV    
čtvrtek ČT - PS M VV PV    
pátek ČT - PS PRV TV TV    


2. ročník
 

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina  
pondělí M ČT PRV ČT  
úterý M ČT AJ HV  
středa M ČT ČT    
čtvrtek M VV PV    
pátek M PRV TV TV    


3. ročník
 

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina  
pondělí M PRV PRV ČT  
úterý M M AJ AJ  
středa M AJ ČT    
čtvrtek M VV PV ČT  
pátek M TV TV HV  


4. ročník
 

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina  
pondělí M VL VV PV

 

úterý M ČT

INF

středa M AJ AJ VV  
čtvrtek VL TV TV    
pátek M AJ ČT ČT HV  


5. ročník
 

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina  
pondělí M VL VV PV ČT
úterý M INF  
středa M AJ AJ VV

 

čtvrtek VL TV TV ČT

 

pátek M AJ ČT ČT HV