informace


- aktuality
- prázdniny
- třídní schůzky
- zájmové kroužky
- rozvrh hodin
- jídelníčky

- plavecký výcvik
 
Pálení čarodějnic
 
Spaní ve škole - indiánská noc
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
 

3.  9.   2018   -   S l a v n o s t n í   z a h á j e n í   š k o l n í h o   r o k u

A k t u a l i t y

3. 9. 2018  Slavnostní zahájení školního roku
13. 9. 2017  Velká cena malých zoologů (soutěž v ZOO Ostrava)
18. 9. 2018  Zahajovací třídní schůzky (volba nového člena školské rady)
4. 10. 2018  Drakiáda v ŠD
19. 10. 2018  Beseda v Městské knihovně Krnov
15. 11. 2018  Lampiónový průvod
28. 11. 2018  Slavnost Slabikáře pro žáky 1. ročníku a jejich rodiče
3. 12. 2018  Konzultační hodiny (od 14,00 do 17,00)
7. 12. 2018  Rej andílků
7. 12. - 8. 12. 2018  Adventní noc ve škole
14. 12. 2018  Vystoupení žáků v kulturním domě na adventním setkání seniorů
20. 12. 2018  Vánoční besídka pro rodiče a děti (ZŠ - 17,00)
21. 12. 2018  Vyměňování dárečků
 

15.  11.   2018   -   L a m p i ó n o v ý    p r ů v o d

13.  9.   2018   -   V e l k á   c e n a    m a l ý c h    z o o l o g ů  

 

P r á z d n i n y

 Začátek školního roku :   3. září 2018
 Podzimní prázdniny :  pondělí 29. - úterý 30. 10. 2018
 Vánoční prázdniny :  sobota 22. 12. 2018 - středa 2. 1. 2019
 Pololetní prázdniny :  pátek 1. 2. 2019
 Jarní prázdniny :  4. - 10. 3. 2019
 Velikonoční prázdniny :  čtvrtek 18. 4 a pátek 19. 4. 2019
 Konec školního roku : :  28. 6. 2019
Hlavní prázdniny :  29. 6. - 1. 9. 2019

 

T ř í d n í    s c h ů z k y

úvodní třídní schůzky :

 18. 9.2018
individuální pohovory :  3. 12. 2018
individuální pohovory :  
individuální pohovory :  

 

Z á j m o v é    k r o u ž k y

název zájmového kroužku jméno vedoucího den a čas konání
keramický Petra Vodičková pondělí 14,00 - 15,00
hudební Petra Vodičková pátek 13,00 - 14,00
pohybové hry Petra Vodičková čtvrtek 14,00 - 15,00
taneční Mgr. Petra Gerstnerová úterý 13,00 - 14,00

 

R o z v r h    h o d i n


1. ročník
 

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina  
pondělí ČT - PS M ČT - LV PRV    
úterý ČT - PS M ČT AJ HV  
středa ČT - PS M ČT - PS ČT - LV    
čtvrtek ČT - PS M VV PV    
pátek ČT - PS PRV TV TV    


2. ročník
 

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina  
pondělí M ČT PRV ČT  
úterý M ČT AJ HV  
středa M ČT ČT    
čtvrtek M VV PV    
pátek M PRV TV TV    


3. ročník
 

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina  
pondělí M PRV PRV ČT  
úterý M M AJ AJ  
středa M AJ ČT    
čtvrtek M VV PV ČT  
pátek M TV TV HV  


4. ročník
 

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina  
pondělí M VL VV PV

 

úterý M ČT

INF

středa M AJ AJ VV  
čtvrtek VL TV TV    
pátek M AJ ČT ČT HV  


5. ročník
 

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina  
pondělí M VL VV PV ČT
úterý M INF  
středa M AJ AJ VV

 

čtvrtek VL TV TV ČT

 

pátek M AJ ČT ČT HV