akce školy

- akce 2019 / 2020
- akce 2017 / 2018
- akce 2016 / 2017
- akce 2015 / 2016
- akce 2014 / 2015
- akce 2013 / 2014
- akce 2012 / 2013
- akce 2011 / 2012
- akce 2010 / 2011
- akce 2009 / 2010
 


 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
 
 
 
 
 

Š k o l n í   a k c e    2 0 2 0  /  2 0 2 1

1. 9. 2020  Slavnostní zahájení školního roku
4. 9. 2020  Pasování žáků 2. ročníku na čtenáře (Městská knihovna Krnov)
10. 9. 2020  Velká cena malých zoologů - přírodovědná soutěž v ZOO Ostrava
15. 9. 2020  Zahajovací třídní schůzky (začátek v 17,00)
24. 9. 2020  Průkaz mladého cyklisty (dopravní hřiště Krnov - 4. a 5. ročník)
25. 9. 2020  Finálové kolo Velké ceny malých zoologů (2. místo!!!)
5. 10. 2020   Zahájení práce v zájmových kroužcích
14. 10. 2020 Uzavření škol z důvodu pandemie coronaviru do 1. 11. 2020 (zatím...)
26. -  27. 10. 2021  Prodloužení podzimních prázdnin z důvodu coronaviru:
29. -  30. 10. 2020  Podzimní prázdniny
2. - 20. 11. 2020  Uzavření škol z důvodu pandemie coronaviru
18. 11. 2020  Obnovení provozu ZŠ Hošťálkovy (z důvodu spojených ročníků)
1. - 5. 2. 2021  Jarní prázdniny
1. 3. 2021  Uzavření škol z důvodu pandemie coronaviru
   Rozvrh on-line výuky
   Úkoly pro žáky po dobu uzavření ZŠ
1. 4. - 18. 4. 2021  Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
12. 4. 2021  Obnovení provozu ZŠ
30. 4. 2021  Rej čarodějnic
5. 5. 2021  Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium
10. 6. 2021  Dětský den
17. 6. 2021  Pasování na čtenáře (žáci 1. ročníku v Městské knihovně Krnov)
18. 6. 2021  Školní výlet na Praděd
30. 6. 2021  Slavnostní zakončení školního roku
   

30.  6.  2021   -  Z a k o n č e n í   š k o l n í h o   r  o k u

25. 6. 2021  -  Š k o l n í   v ý l e t   n a   P r a d ě d
 3 0.  4 .  2 0 2 1    R e j   č a r o d ě j n i c
1 0.   6.   2 0 2 1    D e n   d ě t í

1 0.  9.  2 0 2 0  - V e l k á   c e n a   m a l ý c h   z o o l o g ů   2 0 2 0

25.  9.  2020   -  F i n á l e   V e l k é   c e n y   m a l ý c h   z o o l o g ů

D i p l o m