akce školy

- akce 2017 / 2018
- akce 2016 / 2017
- akce 2015 / 2016
- akce 2014 / 2015
- akce 2013 / 2014
- akce 2012 / 2013
- akce 2011 / 2012
- akce 2010 / 2011
- akce 2009 / 2010
 


 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
 
 
 
 
 

Školní akce 2018 / 2019

3. 9. 2018  Slavnostní zahájení školního roku
13. 9. 2017  Velká cena malých zoologů (soutěž v ZOO Ostrava)
18. 9. 2018  Zahajovací třídní schůzky (volba nového člena školské rady)
4. 10. 2018  Drakiáda v ŠD
19. 10. 2018  Beseda v Městské knihovně Krnov
15. 11. 2018  Lampiónový průvod
28. 11. 2018  Slavnost Slabikáře pro žáky 1. ročníku a jejich rodiče
3. 12. 2018  Konzultační hodiny (od 14,00 do 17,00)
7. 12. 2018  Rej andílků
7. 12. - 8. 12. 2018  Adventní noc ve škole
14. 12. 2018  Vystoupení žáků v kulturním domě na adventním setkání seniorů
20. 12. 2018  Vánoční besídka pro rodiče a děti (ZŠ - 17,00)
21. 12. 2018  Vyměňování dárečků
8. 1. 2019  Tříkrálová sbírka v obci
9. 1. 2019  Zpívání koled v místním kostele
14. 1 .2019  Zahájení lyžařského výcviku ve Vraclávku - odpoledne
18. 1. 2019  Divadlo v ZŠ
18. 1. 2019  Zakončení lyžařského kurzu ve Vraclácku
31. 1. 2019  Pololetní vysvědčení
1. 2. 2019  Pololetní prázdniny
12. 2. 2019  Zahájení plaveckého výcviku v Krnově    (informace)
21. 2. 2019   Masopustní veselí v KD (od 16 hodin)
4. 3. - 8. 3. 2019  Jarní prázdniny
15. 3. 2019  Beseda s Policií ČR
20. 3. 2019  Návštěva předškoláků v ZŠ
22. 3. 2019  Čtení v MŠ - školáci navštěvujíci ZŠ předčítají dětem pohádky, začátek v 10,00 hod.
16. 4. 2019  Zápis do 1. ročníku (14,00 - 18,00) - podrobnosti
24. 4. 2019  Den Země
26. 4. 2019  Rej čarodějnic
29. 4. 2019  Konzultační hodiny (14.00 - 17,00) 
6. 5. 2019  Srdíčkový den -zábavné odpoledne pro maminky a děti - zrušeno pro nízký počet přihlášených maminek
7. 5. 2019  Májová notička - pěvecká soutěž v ZŠ Břidličná
9. 5. 2019  Zlatý list - přírodovědná soutěž v ZŠ Břidličná (všechny ročníky)
17. 5. 2019  Den matek - vystoupení dětí v kulturním domě (odpoledne)
23. 5. 2019  Beseda v Městské knihovně Krnov
27. 5. 2019  Branný závod v ZŠ Holčovice (5. ročník)
1. 6. 2019  Den dětí - oslava pro všechny děti obce na školní zahradě
7. 6. 2019  Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře v Městské knihovně Krnov
12. 6. 2019  Schůzka pro rodiče předškoláků (v 16,30)
20. 6. 2019  Draví ptáci - beseda s ukázkou dravých ptáků
26. 6. 2019  Návštěva zámku v Hošťálkovech
27. 6. 2019  Školní výlet
28. 6. 2019  Slavnostní zakončení školního roku
 

17.  5.  2019   -   D e n    m a t e k

9.  5.  2019   -   Z l a t ý   l i s t
26. 4. 2019  -  R e j   č a r o d ě j n i c
24. 4. 2019  -  D e n   Z e m ě

22.  2.  2019   -   M a s o p u s t

18.  1.   2019   -   Z a k o n č e n í   l y ž a ř s k é h o   k u r z u
18.  1.  2019  -  D i v a d l o   v   Z Š
9.  1.  2019  -  Z p í v á n í   k o l e d   v   m í s t n í m   k o s t e l e
20.  12.  2018  -  V á n o č n í   b e s í d k a   v   Z Š
14.  12.  2018  -  V y s t o u p e n í   n a   s e t k á n í   s e n i o r ů
7. 12.  -  8.  12.  -  A d v e n t n í   n o c   v e   š k o l e

7.  12.  2018  -  R e j   a n d í l k ů

15.  11.   2018   -   L a m p i ó n o v ý    p r ů v o d

13.  9.   2018   -   V e l k á   c e n a    m a l ý c h    z o o l o g ů