akce školy

- akce 2017 / 2018
- akce 2016 / 2017
- akce 2015 / 2016
- akce 2014 / 2015
- akce 2013 / 2014
- akce 2012 / 2013
- akce 2011 / 2012
- akce 2010 / 2011
- akce 2009 / 2010
 


 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
 
 
 
 
 

Školní akce 2017 / 2018

4. 9. 2017  Zahájení školního roku
13. 9. 2017  Velká cena malých zoologů (soutěž v ZOO Ostrava)
25. 9. 2017  Divadlo v MŠ
29. 9. 2017  Ředitelské volno (dopolední družina)
3. 10. 2017  Divadlo v ZŠ (Ezopovy bajky)
4. 10. 2017  Zahajovací třídní schůzky (16,30)
23. 10. 2017  Drakiáda ve školní družině
15. 11. 2017  Lampiónový průvod
29. 11. 2017  Beseda o dravcích – návštěva z LČR
29. 11. 2017  Slavnost Slabikáře pro rodiče a žáky 1. ročníku - začátek v 17,30
1. -12.- 2. 12. 2017  Adventní noc ve škole, pečení perníčků, stezka odvahy
8. 12, 2017  Rej andílků v ZŠ
8. 12, 2017  Sférické kino
15. 12. 2017  Vystoupení žáků na adventním setkání seniorů v kulturním domě
21. 12. 2017  Vánoční besídka v ZŠ pro rodiče a prarodiče - začátek v 17,00
22. 12. 2017  Vyměňování dárečků mezi dětmi
9. 1. 2018  Konzultační hodiny (od 15,00 do 18,00)
10. 1. 2018  Zpívání koled v místním kostele
10. 1. 2018  Tříkrálová sbírka v obci (děti a další dobrovolníci z řad rodičů a bývalých žáků)
22. 1. 2018  Zahájení lyžařského výcviku ve Vraclávku (v odpoledních hodinách)
31. 1. 2018  Rozdávání pololetního vysvědčení
2. 2. 2018  Pololetní prázdniny
7. 2. 2018  Zahájení plaveckého výcviku  - podrobnosti
9. 2. 2018  Zahájení školního projektu Čteme dětem v MŠ
16. 2. 2018  Masopustní veselí (V KD od 16,00)
21. 2. 2018  Plavecký výcvik
26. 2. 2018  Jarní prázdniny
7. 3. 2018  Plavecký výcvik
13. 3. 2018  Návštěva předškoláků ve škole
15. 3. 2018  Beseda s Policií ČR
21. 3. 2018  Plavecký výcvik
4. 4. 2018  Plavecký výcvik
17. 4. 2018  Zápis do 1. ročníku ZŠ Hošťálkovy - podrobnosti
18. 4. 2018  Plavecký výcvik
19. 4. 2018  Návštěva dopravního hřiště v Krnově
25. 4. 2018  Den Země
27. 4. 2018  Rej čarodějnic
30. 4. 2018  Ředitelské volno (možnost využití ŠD)
2. 5. 2018  Plavecký výcvik
7. 5. 2018  Ředitelské volno (možnost využití ŠD)
9. 5. 2018  Zlatý list - přírodopisná soutěž v ZŠ Břidličná
10. 5. 2018  Májová notička
10. 5. 2018  Srdíčkový den
11. 5. 2018  Den matek (v 16,00 v KD)
14. 5. 2018  Konzultační hodiny (14,00 - 17,00)
16. 5. 2018  Plavecký výcvik
16. 5. 2018  Zápis dětí do MŠ - podrobnosti
17. 5. 2018  Divadélko pro školy
24. 5. 2018  Beseda v Městské knihovně Krnov
30. 5. 2018  Plavecký výcvik
31. 5. 2018  Divadlo Beruška - v ZŠ
2. 6. 2018  Den dětí (na školní zahradě)
8. 6. 2018  Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře v Městské knihovně Krnov
13. 6. 2018  Plavecký výcvik 
14. 6. 2018  Zkoušky Mladý cyklista na dopravním hřišti v Krnově (4. a 5. ročník)
28. 6. 2018 Školní výlet do ZOO Lešná
29. 6. 2018  Konec školního roku

 

25.  4.   2018   -   D e n   Z e m ě  

16.  2.   2018   -   M a s o p u s t

22. -  26.  1.   2018   -   L y ž a ř s k  ý   v ý c v i k

10. 1. 2018  T ř í k r á l o v é  z p í v á n í   k o l e d   v   n a š e m  k o s t e l e

21.  12.  2017 -  V á n o č n í   b e s í d k a   v   Z Š

1. - 2.  12.  2017 -  A d v e n t n í   n o c   v e   š k o l e

29.  11.  2017 -  B e s e d a   o   d r a v ý c h   p t á c í c h   ( L e s y   Č R )