informace

 
 
Pálení čarodějnic
 
Spaní ve škole - indiánská noc
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
 

I n f o r m a c e   p r o   r o d i č e  -  z a h á j e n í   š k o l n í h o   r o k u


Informace pro rodiče a žáky ZŠ o začátku školního roku 2021/2022

 Podle pokynů MŠMT platí pro začátek školního roku 2021/2022 tato protiepidemická pravidla:

-  Při vstupu do budovy ZŠ (1. září) musí mít žáci i ostatní osoby ochranu úst a nosu.
- Slavnostního zahájení školního roku (1. 9.) se mohou zúčastnit pouze rodiče žáků 1. ročníku.
-  V zařízení je doporučeno často větrat.
-  Žáci si musí při vstupu do učebny, po použití WC a před jídlem umývat ruce a používat desinfekci.
-  Doporučuje se omezený pohyb rodičů a dalších osob uvnitř budovy základní školy. Všichni návštěvníci musí mít po celou dobu pobytu v zařízení ochranu úst a nosu.
-  Do ZŠ nesmí vstoupit děti nebo osoby s příznaky virového onemocnění. (Pokud dítě trpí alergií a má stálý kašel nebo rýmu, musí rodiče dodat škole lékařské potvrzení.)
-  Výuka zpěvu je umožněna.
-  Výuka TV je uvnitř budovy školy umožněna, ale pokud to počasí dovolí, bude se co nejčastěji odehrávat venku. (Žáci budou nosit vhodné oblečení.)
-  Žáci se budou sami testovat neinvazními antigenními testy Genrui BioTech za dohledu zaměstnanců školy. Žákům 1. – 3. ročníku je v případě zájmu umožněna asistence rodiče při provádění testu. První testování proběhne 1. září (při prvním příchodu do školy), pak 6. září a 9. září.
-  Testování neprovádí žáci, kteří budou mít 14 dní po plně dokončeném očkování proti covidu-19, nebo po prodělaném onemocnění covid – 19 (po 180 dnech od prvního pozitivního testu na covid – 19). Tyto skutečnosti musí být doloženy příslušným potvrzením hned 1. září 2021.
-  Pokud se u žáka vyskytne pozitivní test, bude o tom neprodleně informován rodič žáka. Rodič neprodleně vyzvedne své dítě ve škole, dostane od učitele potvrzení o pozitivním testu. Rodič je povinen neprodleně telefonicky nebo jiným dálkovým způsobem informovat dětského lékaře, který mu sdělí další postup a pošle žáka na test PCR.
-  Pokud bude u žáka PCR test pozitivní, je rodič povinen okamžitě informovat školu.
-  Žák se může pak vrátit do výuky pouze po předložení negativního výsledku PCR testu nebo po ukončení povinné izolace nařízené dětským lékařem.
-  Rodiče žáků, kteří byli v předešlých dvou dnech v kontaktu s žákem, kterému vyšel ve škole pozitivní antigenní test, budou vyzvání, aby si také neprodleně vyzvedli své děti ve škole. Rodiče žáků budou mailem vyrozuměni o dalším postupu. (Toto se netýká testování 1. a 6. září, jelikož v předchozích dvou dnech nebyli žáci ve škole).
-  Pokud bude v důsledku mimořádných opatření (karanténa, pozitivní test..) znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, přechází žáci po dobu trvání tohoto stavu na distanční výuku.
-  Pokud by někteří rodiče nesouhlasili s testováním svého dítěte, muselo by toto dítě nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku, nesmělo by cvičit ve vnitřních prostorách školy, nesmělo by zpívat, muselo by používat zvláštní hygienické zařízení a při stravování by muselo dodržovat rozestup od ostatních 1,5 metru.
 

zpět